Bli medlem

Intresselistan

I dagsläget är alla kolonilotter arrenderade och vi har en kö av intresserade, men vi tar gärna emot din intresseanmälan!

Väntetiden för lotter varierar men är ca 5-10 år. Under 2022 har hittills 6 odlingslotter och 3 stuglotter förmedlats, stuglotterna har dock förmedlats via föreningens interna byteskö. Under 2021 har 1 stuglott och 2 odlingslotter förmedlats.

Föreningen Årstafältets koloniområde är en ideell förening vilket medför att de som blir medlemmar i föreningen förväntas bidra till skötseln av den. Föreningen har också ett antal utåtriktade verksamheter vilka medlemmar anordnar.

Om du vill ställa dig i kö, fyll i en anmälningsblankett och maila den till oss på arstakoloni@gmail.com
eller posta den till adressen:  Föreningen Årstafältets Koloniområde, c/o Lisa Borgh, Skattungsvägen 6, 120 59 Årsta.

Du hittar filen för intresseanmälan nedan.

Du ska också betala in 200 kr till föreningens bankgiro 5636-5554. Detta är en avgift till intresselistan som betalas varje är. Om du inte betalar in avgiften varje år förlorar du din plats i kön. Du skrivs in på intresselistan vid inbetalningsdatum.

Efter detta står du i intressekön för en kolonilott hos oss!
När en kolonilott blir ledig skickas kallelse ut till intresselistan och du kan då anmäla dig till en visning av lotten.

När du får en kolonilott

När du tackat ja till en lott och blir medlem i föreningen tas en inträdesavgift på 1500 kr ut. Inträdesavgiften är ett engångsbelopp. I samband med att du blir medlem får du också de dokument som gäller i föreningen, till exempel stadgar, ordningsregler och byggregler.

Att vara medlem i vår förening

Medlemsaktivitetet – Vi är en aktiv förening och vi ordnar bland annat studiecirklar, fröbyten, studiebesök och odlingsrådgivning.

Gemensamma ytor – Inom föreningen finns 8 gemensamma ytor som medlemmar förväntas sköta om utöver den egna lotten.

Marknader – Vi brukar ordna ett antal marknader varje år för att bjuda in kringboende och för att få in extra pengar till vår verksamhet. Vi värdesätter alla medlemmars engagemang och arbetsinsatser. De är en nödvändighet för att vår förening ska kunna drivas.

Miljödiplomering – Vi arbetar för att få hela föreningen miljödiplomerad och detta arbete berör alla enskilda medlemmar. Till exempel skall allt grönavfall komposteras eller tas om hand på den egna lotten.

Arbetsdagar – Vi har två gemensamma arbetsdagar varje vår och höst. Som medlem skall du delta på minst en arbetsdag på våren och en på hösten. Medlem som uteblir debiteras med 500 kr.

Årsstämma – I mars varje år hålls årsstämma där många viktiga beslut fattas.

Avgifter

Medlems- och arrendeavgift för stuglotter och odlingslotter debiteras 2 gånger per år och ska vara betald senast i mars och i september månad.

Kostnaden för att ha en lott varierar men ligger för en odlingslott på ca 2300 kr per år och för en stuglott på ca 3400 kr per år.

Välkommen med din intresseanmälan!